Gospodarka łowiecka
 

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich polnych w Gminie Świdnica i Gminie Marcinowice o łącznej pow. 9286 ha, w tym około 800 ha powierzchni leśnej i remiz śrópolnych. Do lat 90-tych ubiegłego wieku na tych terenach występowała licznie zwierzyna drobna, a zwłaszcza zając i kuropatwa. 

 

Realizując program poprawy liczebności zwierzyny drobnej corocznie dokonujemy wsiedleń w obwody po 100 sztuk kuropatw i bażantów. W sezonie łowieckim 2013/2014 w ramach przyjętego programu reintrodukcji w łowiska wypuściliśmy 300 sztuk bażantów oraz 100 sztuk kuropatw. Koło posiada własny obiekt myśliwski na terenie obwodu łowieckiego nr 296 w Gminie Marcinowice, który jest zlokalizowany w miejscowości Mysłaków nr 97. Obiekt jest własnością Koła wraz z przyległymi kilkoma działkami na których wykonywane są urządzenia łowieckie jak: ambony, paśniki, podsypy, lizawki. Obiekt ten stanowi siedzibę Zarządu Koła.

 

Obwody łowieckie koła są położone w obszarze Rejonu Hodowlanego nr VI pod nazwą Nizina Śląska. 

 

Podstawową zwierzyną łowną w ramach przyjętego programu jest sarna polna, której w obwodach liczebność wynosi 10 szt na 100 ha. W obwodach łowieckich występują dzikie kaczki, dzikie gęsi na przlotach, gołębie grzywacze co podnosi atrakcyjność obwodów. W obwodach szczegółnie w okresie letnim pojawiają się również jelenie, ze względu na dużą ilość remiz śródpolnych oraz wielkołanowych upraw rzepaków i kukurydzy. W obowodach występują borsuki, lisy, jenoty, kruki, siwe wrony, sroki. 

W kole jest powołanych 4-ech Społecznych Strażników Łowieckich, których zadaniem jst ochrona łowisk i zwalczanie wszelkiego szkodnictwa łowieckiego. 

 

Koło Łowieckie "Głuszec" w Świdnicy oprócz działalności łowieckiej prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej współpracując ze szkołami z tym oraganizując corocznie Akcję Sprzątania Świata oraz wykazując dużą troskę o czystość obwodów łowieckich w tym likwidację "dzikich" wysypisk śmieci. 

 

W ostatnich latach Zarząd i członkowie koła wykazywali dużą troskę i działalność do poprawy warunków bytowania zwierzyny zwiększając o ponad 400 ha areał śródpolnych remiz. 

 

Obwody łowieckie są odpowiednio zagospodarowane i wposażone w niezbędną ilość urządzeń łowieckich jak: ambony, paśniki, podsypy, lizawki oraz uprawiane poletka zgryzowe i zaporowe, w tym dzierżawione działki na uprawę ziarna kukurydzy, z których corocznie pozyskuje się około 30 ton kukurydzy na dokarmianie zwierzyny. 

 

 

"DARZ BÓR"
 

 

© Koło Łowieckie Głuszec. Powered by Wix.com